Disclaimer voor www.cristapedicure.nl

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.cristapedicure.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Crista Pedicure (KVK-nummer: 76815854), het adres voor gespecialiseerde voetverzorging & klant gerichte massage. In deze disclaimer geef ik, Crista Lindenburg, als eigenaar aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan je aanbied. 

  Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crista Pedicure is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Crista Pedicure.
Mochten er tekstpassages, bronnen of afbeeldingen op deze website gebruikt zijn waarvan u de eigenaar bent en in de veronderstelling bent dat wij niet het recht zijn uw materiaal op deze website te vertonen, kunt u contact met ons opnemen via de contact-pagina. 

  Geen garantie op juistheid. Wanneer van toepassing: 

Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Crista Pedicure te mogen claimen of te veronderstellen.
Crista Pedicure streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of fout zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Crista Pedicure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs. 

  Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.cristapedicure.nl op deze pagina.