Met deze AV hoop ik op een prettige samenwerking.

Is er toch iets, dan hoor ik het graag van je.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Crista Pedicure en de cliënt waarop Crista Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover tegen deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een behandeling betekent goedkeuring van deze voorwaarden.

Diensten

Crista Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Crista Pedicure is aangesloten bij Provoet. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures. Pedicures die zijn aangesloten bij ProVoet zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak. Crista Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling.

Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, per sms, per WhatsApp of via de website worden gemaakt.
De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo snel mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Crista Pedicure door te geven. De afmelding kan telefonisch, per WhatsApp of per e-mail geschieden.
Wanneer de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Crista Pedicure de gehele behandeling voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen.
Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Crista Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeling berekenen.
Bij verhindering van de afspraak door Crista Pedicure dient deze annulering zo snel mogelijk aan de cliënt te worden doorgegeven, maar uiterlijk 24 uur van tevoren.
Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan wat hier boven staat te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en wat blijkt uit eerdere beslissingen van een rechtbank daarover zegt.

Tarieven en betaling

Crista Pedicure vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van de praktijk en op een goed zichtbare plaats in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contact of per pin betaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking of betalingsverzoek betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur direct over te maken aan Crista Pedicure. Crista Pedicure is gerechtigd om voor niet betaalde facturen na het verstrijken van de betalingstermijn administratie kosten à € 15,00 in rekening te brengen. Wanneer de herinneringsfactuur niet betaald is binnen 5 werkdagen zal een incassobureau in geschakeld worden.
Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Ambulant voetbehandeling

Wanneer een verzorgende voetbehandeling bij de cliënt thuis plaats vindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Bovendien dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Mochten er huisdieren aanwezig zijn, dient de cliënt deze in een aparte ruimte plaatsen, wanneer mogelijk. Wanneer de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt kan Crista Pedicure de behandeling weigeren, of staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die de betreffende cliënt binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen moet voldoen.

Spaarkaarten
Wanneer de cliënt voor een behandeling bij Crista Pedicure is geweest ontvangt de cliënt bij iedere besteding van  €15,- 1 stempel op de persoonsgebonden spaarkaart. De aankoop en het inwisselen van cadeaubonnen zijn hiervan uitgesloten. Bij een volle spaarkaart ontvangt de cliënt € 5,00 korting op de daarop eerstvolgende behandeling. De cliënt mag er twee jaar over doen om deze spaarkaart vol te krijgen. Lukt dat niet dan zijn de opgespaarde stempels verlopen. De volle spaarkaart is niet in te leveren voor contant geld of producten en is niet overdraagbaar aan derden.

 Cadeaubon

Een cadeaubon uitgegeven door Crista Pedicure alleen maar in wisselbaar bij Crista Pedicure. De cadeaubon kan tot uiterlijk twee jaar na datum van uitgifte ingewisseld worden bij Crista Pedicure. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer gebruikt worden. Het op de cadeaubon vermelde arrangement, behandeling of waarde dient in één keer te worden besteed en is niet inwisselbaar voor contant geld. Elke verandering in de waarde en/of kenmerken maakt de cadeaubon ongeldig. Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Crista Pedicure een nieuwe cadeaubon aan te schaffen. Crista Pedicure geeft de mogelijkheid om een cadeaubon voor een arrangement of behandeling cadeau te geven. Omdat de door Crista Pedicure uitgeschreven cadeaubonnen twee jaar geldig zijn kan het zijn dat Crista Pedicure in de loop van deze twee jaar de inhoud en/of de prijs van een arrangement of behandeling wijzigt. Wanneer het arrangement of behandeling duurder is geworden, dan dient de meerprijs te worden bijbetaald op de dag van het bezoek. Echter, kan er ook voor worden gekozen om de waarde van de cadeaubon te besteden aan een ander (of goedkoper) arrangement of behandeling, zodat er niet hoeft worden bijbetaald.

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste behandeling alle gegevens die belangrijk zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Crista Pedicure. De persoonlijke gegevens worden door Crista Pedicure opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen van de AVG-wetgeving. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft altijd recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
De wet AVG-verklaring vindt u onderaan deze algemene voorwaarden. Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels.

Geheimhouding

Crista Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling en alle zaken die naar de betreffende persoon kunnen leiden.
De geheimhouding vervalt, indien, vanwege een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Crista Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Crista Pedicure kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over belangrijke lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van behandeladviezen.
Crista Pedicure is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Crista Pedicure.
Diefstal wordt door Crista Pedicure altijd gemeld bij de politie.

Garantie

Crista Pedicure geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen, indien:
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de cliënt waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk of per e-mail worden gemeld aan Crista Pedicure. Crista Pedicure dient de cliënt, binnen zeven dagen, na ontvangst van de schriftelijke klacht, een passend antwoord te geven. Als de klacht gegrond is dan zal Crista Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Wanneer Crista Pedicure en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het conflict voorleggen aan de Geschillencommissie waarbij Crista Pedicure is aangesloten. Dit geschiedt op basis van de geldende regels en voorwaarden zoals deze opgesteld zijn door de geschillencommissie. Cliënt zal de klachten niet delen op sociale media.

Behoorlijk gedrag

De cliënt hoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Wanneer de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Crista Pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. De (deels) gegeven behandeling dient volledig betaald te worden.
Bij Crista Pedicure wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de H.A.M.-code van de schoonheidsspecialist en pedicure.  Er wordt ook van de cliënt verwacht dat die zich houd aan de persoonlijke hygiëne regels.
De cliënt dient binnen bij Crista Pedicure zijn-haar mobiele telefoon uit of op stil te zetten, dit i.v.m. het storen van de behandeling van de cliënt zelf.

Recht

Op welke overeenkomst tussen Crista Pedicure en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Crista Pedicure is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website en andere social- en multi media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Crista Pedicure. Crista Pedicure kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers. Crista Pedicure betracht uiterste zorgvuldigheid bij het verwaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Crista Pedicure aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangebonden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur, betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen of voor eigen reclame te maken, worden zonder discussie verwijderd.

Toestemming privacy beleid persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
Door deze nieuwe wet is het belangrijk dat de cliënt weet wat Crista Pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke behandeling over de cliënt vast moet leggen. 

Algemene voorwaarden Crista Pedicure.pdf